Strategisk plan

Glade skoleelever illustrasjon

Vår skoles visjon for perioden 2020-2023 er:

Ullevålsveien skole - en skole med læring, selvstendighet og sosial utvikling.


Alle elevene skal få et positivt selvbilde. De skal oppleve trygghet og fellesskap. Grunnleggende ferdigheter står sentralt, vi skal gi optimal læring og ha ambisjoner for den enkelte elev. Skolen legger vekt på å bygge gode relasjoner for å motivere elevene og skape et godt læringsmiljø. Vi skal bidra til at elevene skal ha god livskvalitet nå og i sitt voksne liv.

På Ullevålsveien skole skal vi ha høye ambisjoner for elevene våre . For å realisere visjonen, vil vi i årets strategiske plan ha fokus på:


• Ny læreplan


• Økt bruk av læringsteknologi for å nå mål i fagene og opprettholde motivasjon hos elevene. Alle elever har sin egen iPad og skolen skal ha felles plattform for bruk av lærings-apper. Utviklingstiden på skolen skal brukes til kompetanseheving av lærerne.


• Skolen deltar i "Trygge og varme ungdomsskoler". Elevene skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen, læringsmiljøet skal være fritt for mobbing, vold, trusler og overgrep. Elevene får tett oppfølging gjennom hele skolehverdagen, skolen arbeider forebyggende både i timer og friminutt. Det er tett og godt samarbeid
mellom alle som har ansvar for elvene, alle har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha rutiner i forhold til alenearbeid med elever.


• Vi skal videreutvikle innholdet i vårt Aks-tilbud (skolefri). Aktivitetene skal være læringsstøttende og sikre elevene økt kvalitet i hverdagen. Innholdet i AKS skal være variert, spennende og attraktivt for elevene.


• Elevmedvirkning og elevstemmen skal styrkes, elevrådet er et aktivt organ som blir lyttet til og elevene skal oppleve at de kan påvirke prosesser. Eleven tas med på møter som angår dem selv.


• Grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning arbeides det med i alle fag. Manglende leseferdigheter skal avdekkes tidlig, tiltak skal settes inn. + noe om timeplanstruktur/utnytting av ressurser.


• Vi videreutvikler fagsamarbeid, effektive systemer, tydelig ansvarsfordeling som gir gode vilkår for et godt profesjonsfellesskap. Skolen skal ha læringstrykk og fokus på mestring og motivasjon ved å benytte varierte læringsarenaer og ulike metoder tilpasset den enkelte elev.


• Det arbeides videre med et godt ytringsklima og åpenhetskultur på skolen, det skal gis rom for uenighet. Skolen skal ha åpen og god kommunikasjon med alle aktører i skolesamfunnet.


• Ullevålsveien skole arbeider videre med å redusere sykefravær. Alle ansatte er profesjonelle aktører som kjenner arbeidslivets plikter og rettigheter og tar et felles ansvar for et godt arbeidsmiljø.