Strategisk plan

Glade skoleelever illustrasjon

VFL

Vurdering for læring er et felles satsningsområde for alle spesialskolene i Oslo.
Ullevålsveien skole har fokus på elevens læringsmiljø både faglig og sosialt.
Læring, mestring og motivasjon står sentralt.

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og skal bidra til at eleven øker sin kompetanse.

IOP

Elevene har IOP i alle fag. Skolen vil arbeide med å sikre god sammenheng mellom resultatene av kartleggingen, målene i IOP og vurderingene. Det skal settes mål som skal gi mestring, men som også skal utfordre elevene både faglig og sosialt. Eleven skal i størst mulig grad, få et kjennskap og eieforhold til egne planer og mål. For å øke elevenes læringsutbytte, vil skolen vil ta i bruk ulike læringsarenaer tilpasset hver enkelt elev.

Kartlegging

Alle elevene skal kartlegges innenfor matematikk, norsk og sosial kompetanse. Det skal arbeides systematisk på dette området, men ut fra hver elevs ståsted og behov. Det er viktig at kartleggingen blir et nyttig verktøy i det spesialpedagogiske arbeidet med hver enkelt elev.

Skolen vil ta i bruk Vokal som verktøy i arbeidet med kartlegging av elevene. Dette vil gi pedagogene en god og systematisk oversikt over elevens faglige nivå og utvikling i norsk og matematikk.

Klasseledelse

Skolen vil fortsette arbeidet med å øke kompetansen i sammenheng med klasseledelse. Vi vil etablere gode standarder for oppstart og avslutning av timene. I tillegg vil vi arbeide med gjennomføringsdelen av timen, slik at den blir så tydelig, forutsigbar, motiverende og varierende som mulig for hver enkelt elev

IKT

Målet for 2017 er at personalet behersker enkel bruk av skoleplattform Oslo. IKT-ansvarlig på skolen og Sagene data vil ha ansvar for å skolere personalet på dette området.
Skolen skal også oppgradere nettverket og utstyr.

Samarbeid skole–hjem

Skolen vil fortsette å utvikle kvaliteten på samarbeidet mellom skole og hjem, slik at dette kommer elevenes læring og utvikling til gode. Vi vil fortsette arbeidet fra i fjor i sammenheng med utvikling og implementering av rutiner både i med tanke på dokumentasjon, form, innhold og organisering.

Mål og tiltak for alle områdene er beskrevet og risikovurdert i skolens strategiske plan, som kan lastes ned fra denne siden, øverst til høyre.